The Matrix Online Server Emulator

Full Version: Club Location Coordinates
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
I made a list of all the club locations with their coordinates.

RICHLAND:
Avalon (Midian Park) &gotopos 1262 -6 -1155
Duality (Kedemoth) &gotopos 596 173 -913
Jacob's Ladder (Apollyon) &gotopos 555 1 -1702
Parallaxis (Uriah Industrial Park) &gotopos -21 -6 540
Polyvinyl (Mara) &gotopos 298 -6 21
Sanguine Room (Moriah Projects) &gotopos 1052 0 -158
Sphinx (Dannah Heights) &gotopos 226 -2 -1061

WESTVIEW:
Daemon (Sobra Shores) &gotopos -213 -6 -1243
Dante (Guinness Lake) &gotopos -796 -6 -998
Kaos (Rogers Way) &gotopos -561 -11 -622
The Lynch Pin (Lucero Point) &gotopos -245 -6 -299
Succubus (Stamos) &gotopos -686 -6 139

INTERNATIONAL:
The Jade Room (Jurong) &gotopos -107 -10 -191
Kirin (Kowloon) &gotopos 346 -12 431
Masamune Discotheque (Shinjuku) &gotopos -188 -6 359
Pandora (Akasaka) &gotopos 226 -6 77
Shogo (Furihata) &gotopos -400 -10 -312

DOWNTOWN:
Cyclo (Morell) &gotopos -1450 255 -231
Deus Lounge (Park East) &gotopos -660 160 426
Haus (Creston Heights) &gotopos -1283 179 656
Hel (Hampton Green) &gotopos -289 -4 -15
Janus (Center Park) &gotopos -810 160 -74
Jetsam (Industry Square) &gotopos -157 179 796
Messiah (Chelsea) &gotopos 81 -6 -597
Noir (Edgewater) &gotopos -1486 -6 -1018
Paradise Lost (Hampton Green) &gotopos -60 267 -228
The Vault (Lamar) &gotopos 281 215 -103
Zeitgeist (Pillsen) &gotopos -276 211 304